റിയലിസ്റ്റിക് സെക്‌സ് ഡോൾസ്, സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകളേക്കാൾ മികച്ച അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു

റിയലിസ്റ്റിക് സെക്‌സ് ഡോളുകൾക്ക് യഥാർത്ഥ രൂപവും ചൂടേറിയ രൂപവുമുണ്ട്, യഥാർത്ഥ പെൺകുട്ടികളേക്കാൾ ആകർഷകവുമാണ്. നിങ്ങളുടേത് നിർമ്മിക്കുകയും ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കുകയും ചെയ്യുക റിയലിസ്റ്റിക് സെക്‌സ് ഡോൾ പലതരം മാദകമായ ശരീരവും വിവിധ ഭംഗിയുള്ള മുഖങ്ങളും.

1-60 ഫലങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു

 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 • കൗമാരക്കാരായ ലൈംഗിക പാവ
  കൗമാരക്കാരായ ലൈംഗിക പാവ  ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 • വലിയ കഴുത ലൈംഗിക പാവകൾ  ദ്രുത കാഴ്ച
 • ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ സെക്‌സ് ഡോൾ
    ദ്രുത കാഴ്ച
 • ശരീരം മുഴുവൻ സെക്‌സ് ഡോൾ  ദ്രുത കാഴ്ച
 • ശേഖരം തീർന്നു പോയി
    ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 • ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ സെക്‌സ് ഡോൾ
  യഥാർത്ഥ പ്രണയ പാവ  ദ്രുത കാഴ്ച
 • യജമാനത്തി പാവകളെ സ്നേഹിക്കുന്നു
  തടിച്ച സെക്‌സ് ഡോൾ  ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 • കൗമാരക്കാരിയായ സെക്‌സ് ഡോൾ
  യുവ ലൈംഗിക പാവ  ദ്രുത കാഴ്ച
 • ശേഖരം തീർന്നു പോയി
    ദ്രുത കാഴ്ച
 • ലൈഫ് ലൈക്ക് സെക്സ് ഡോൾ
  ജീവിത വലുപ്പത്തിലുള്ള ലൈംഗിക പാവ  ദ്രുത കാഴ്ച
 • താങ്ങാനാവുന്ന സെക്‌സ് ഡോളുകൾ
  വിലകുറഞ്ഞ പ്രണയ പാവകൾ  ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 • ഏറ്റവും റിയലിസ്റ്റിക് സെക്‌സ് ഡോൾ
  ലൈഫ് ലൈക്ക് സെക്സ് ഡോൾ  ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 • ലൈഫ് ലൈക്ക് സെക്സ് ഡോൾ
  യഥാർത്ഥ പ്രണയ ലൈംഗിക പാവകൾ  ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച

റിയലിസ്റ്റിക് സെക്‌സ് ഡോൾ നിങ്ങളുടെ മികച്ച ചോയ്സ്

റിയലിസ്റ്റിക് ലൈംഗിക പാവ വളരെ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതും മനോഹരവും അതിമനോഹരമായ സെക്‌സ് ഡോളുകളുമാണ്, അവ വളരെ ജനപ്രിയമാണ്. അവർ യഥാർത്ഥ ആളുകളെപ്പോലെ തന്നെ കാണപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ആളുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ തികഞ്ഞവരും കൂടുതൽ തികഞ്ഞ ശരീരവും ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാവുന്ന രൂപവുമുണ്ട്.
യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നേടാൻ കഴിയാത്ത വികാരങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വിവിധ വംശങ്ങളും വിവിധ ശൈലികളും നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.

വികസന ചരിത്രം

1930-കളുടെ അവസാനത്തിൽ ജർമ്മനിയിലും ജപ്പാനിലുമാണ് ആധുനിക റിയലിസ്റ്റിക് സെക്‌സ് ഡോളുകൾ ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ആദ്യം, അവർ പ്രധാനമായും സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചു. ജപ്പാൻ നാവിക അന്തർവാഹിനികളിൽ ഉപയോഗിച്ചു. മനുഷ്യരെ ലൈംഗികമായി മോചിപ്പിക്കാൻ പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്ന അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് അക്കാലത്ത് റിയലിസ്റ്റിക് സെക്‌സ് ഡോളുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. 1950-കളിൽ, റിയലിസ്റ്റിക് സെക്‌സ് ഡോളുകൾ ജർമ്മൻ വിപണിയിൽ സെക്‌സ് ടോയ്‌സുകളായി വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടു, അവരുടെ ഡിസൈൻ പെൺകുട്ടികളുടെ ബാല്യകാല കളിക്കൂട്ടുകാരായ ബാർബി പാവകളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ റൂത്ത് ഹാൻഡ്‌ലറെ പ്രചോദിപ്പിച്ചു. 1970-കളിൽ, സാധാരണ റിയലിസ്റ്റിക് സെക്‌സ് ഡോളുകൾ ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ജപ്പാനിലാണ്; 1990-കളിൽ, റിയലിസ്റ്റിക് സെക്‌സ് ഡോളുകളുടെ ഘടന യഥാർത്ഥ മനുഷ്യ ചർമ്മത്തോട് കൂടുതൽ അടുത്തിരുന്നു, പക്ഷേ അവ ഇപ്പോഴും സ്പർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതേ കാലയളവിൽ, ചില നിർമ്മാതാക്കൾ അസ്ഥികളുള്ള പാവകളെ നിർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, പക്ഷേ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഫലം തൃപ്തികരമല്ല. 2000-കളിൽ, ജപ്പാനിൽ നിർമ്മിച്ച പാവകൾ വ്യാജവും യഥാർത്ഥവുമായിരുന്നു, കൂടാതെ സ്പർശനം യഥാർത്ഥ മനുഷ്യ ചർമ്മത്തിന് അടുത്തായിരുന്നു.
ലൈംഗിക ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു വിപ്ലവമെന്ന നിലയിൽ, കണ്ടുപിടുത്തം റിയലിസ്റ്റിക് സെക്‌സ് ഡോൾ ലൈംഗിക ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് പുതുജീവൻ കൊണ്ടുവന്നു. റിയലിസ്റ്റിക് സെക്‌സ് ഡോളുകൾ യുദ്ധകാലത്താണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധസമയത്ത്, അധിനിവേശ മേഖല 5 ൽ ജർമ്മൻ പട്ടാളക്കാർ "ആർയൻ ഇതര വംശജരായ" സ്ത്രീകളുമായി ഉല്ലസിക്കുന്നത് തടയാനും നാസി സൈന്യത്തിൽ ലൈംഗിക രോഗങ്ങൾ പടരുന്നത് തടയാനും, നാസി രാഷ്ട്രത്തലവൻ ഹിറ്റ്ലർ വ്യക്തിപരമായി നിയമിച്ചു. ജർമ്മൻ സൈന്യത്തിന്റെ അടിയന്തിര ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി, സമാനമായ സ്ത്രീ ശരീരഘടനയുള്ള ഒരുതരം റിയലിസ്റ്റിക് സെക്‌സ് ഡോൾ രഹസ്യമായി വികസിപ്പിക്കാൻ എസ്എസ് ഹിംലറിന്റെ കമാൻഡർ. ഈ റിയലിസ്റ്റിക് സെക്‌സ് ഡോളിനായി ഹിറ്റ്‌ലർ അക്കാലത്ത് വളരെ നിർദ്ദിഷ്ട ആവശ്യകതകൾ മുന്നോട്ട് വച്ചു, “ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഉള്ള എല്ലാ സെക്‌സി ലുക്കുകളും അവൾക്കുണ്ടാകണം, പ്രത്യേകിച്ച്, നല്ല ചർമ്മം, സ്വർണ്ണ മുടി, നീല കണ്ണുകൾ, 1.76 മീറ്റർ ഉയരം. , തടിച്ച ചുണ്ടുകളും തടിച്ച സ്തനങ്ങളും.”
എന്നിരുന്നാലും, ഡ്രെസ്ഡനിൽ സഖ്യകക്ഷികളുടെ ബോംബാക്രമണം കാരണം, അവിടെ റിയലിസ്റ്റിക് സെക്‌സ് ഡോൾ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫാക്ടറി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു, അതീവരഹസ്യമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന പദ്ധതി മരിച്ചു. അതിനുശേഷം, വിയറ്റ്നാം യുദ്ധസമയത്ത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഈ പദ്ധതി പകർത്തി, മുൻനിര അമേരിക്കൻ സൈനികർക്കായി ധാരാളം റിയലിസ്റ്റിക് സെക്സ് ഡോളുകൾ നൽകി, അത് സൈനികരുടെ പ്രശംസ നേടി.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ പാവ ഇത്ര യാഥാർത്ഥ്യമായത്?

ഈ ഘട്ടത്തിൽ, രണ്ട് വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു റിയലിസ്റ്റിക് സെക്‌സ് ഡോൾ, TPE മെറ്റീരിയലും സിലിക്കൺ മെറ്റീരിയലും. ടിപിഇ മെറ്റീരിയലിൽ നിർമ്മിച്ച റിയലിസ്റ്റിക് സെക്‌സ് ഡോളിന് വിലയിൽ വലിയ നേട്ടമുണ്ട്, കൈകാലുകളുടെ ചലനാത്മകതയിൽ മികച്ച നേട്ടമുണ്ട്, അതിനാൽ ആളുകൾക്ക് ഉയർന്ന റിയലിസം ഉണ്ട്. സിലിക്കൺ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച മറ്റൊരു സെക്‌സ് ഡോളിന് TPE പാവകളേക്കാൾ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പാവയുടെ സുഷിരങ്ങൾ പോലും കാണാൻ കഴിയും, അത് വളരെ യഥാർത്ഥമാണ്.
ഓരോ പാവയും കൈകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്, പാവയെ കൂടുതൽ യഥാർത്ഥമായി കാണുന്നതിന് കലാകാരൻ പാവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ വരയ്ക്കും.
ചില പാവകളെ മനോഹരവും സെക്‌സിയുമായ യഥാർത്ഥ വെബ് സെൻസേഷൻ മോഡലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒറ്റയടിക്ക് പകർത്തുന്നു. ഫൈൻ-ട്യൂണിങ്ങിന് ശേഷം, പാവകളിൽ നിന്ന് പാടുകൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു, പാവകളെ യഥാർത്ഥ ആളുകളെക്കാളും യാഥാർത്ഥ്യത്തിനപ്പുറവും കൂടുതൽ മികച്ചതാക്കുന്നു.
യുടെ ഒരു വലിയ ശേഖരം ഉണ്ട് റിയലിസ്റ്റിക് സെക്‌സ് ഡോൾ ശരീരത്തിലെ സെൻസിറ്റീവ് അവയവങ്ങളിൽ ഉയർന്ന പ്രലോഭനം ഉണ്ടാക്കാനും നേടാനും ഒന്നിലധികം സവിശേഷതകളുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് സ്റ്റോറിലൂടെ. വ്യത്യസ്‌ത ഉപയോക്താവിനായി സെക്‌സ് ഡോളുകൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ നിരവധി ഓൺലൈൻ ഷോപ്പുകൾ ലഭ്യമാണെങ്കിലും, പല നിറങ്ങളിലും ശൈലികളിലും വ്യത്യസ്ത സെക്‌സ് ഡോളുകൾ ഉള്ളതിനാൽ മിക്ക ഉപഭോക്താക്കളും മുതിർന്നവർക്കുള്ള അയർലണ്ടിനൊപ്പം പോകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. മിക്ക സെക്‌സ് ഡോളുകളും മൃദുവായ റബ്ബർ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രലോഭനം നൽകുന്നു.
ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ, നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കണ്ടെത്താനാകും റിയലിസ്റ്റിക് സെക്‌സ് ഡോൾ പുരുഷന്മാർക്കും, സ്ത്രീകൾക്കും, ദമ്പതികൾക്കും, കൂടാതെ മറ്റു പലതിനുമായി ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച പാവകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ ലൈംഗികാഭിലാഷം നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള ശരിയായ ചോയിസാണ് സ്വയംഭോഗം, അതിനാൽ ഒരു രാത്രിയിൽ യഥാർത്ഥ ആനന്ദത്തോടെ രസകരവും വിനോദവും ആസ്വദിക്കാൻ ലൈംഗിക പാവകളെ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മികച്ച സ്റ്റോർ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. പാവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉപഭോക്താവിന് യഥാർത്ഥവും അതിശയകരവുമായ സന്തോഷം നൽകുന്നു.

റിയലിസ്റ്റിക് സെക്‌സ് ഡോളുകൾ ഉണ്ടാക്കുക

റിയലിസ്റ്റിക് സെക്‌സ് ഡോളുകളുടെ നിർമ്മാണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം.

1: അസ്ഥികൾ.

സെക്‌സ് ഡോളുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ആദ്യത്തേതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ഘട്ടമാണിത്. ഈ പാവ ഒരു യഥാർത്ഥ പാവയാണോ എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നതിന് മൊബിലിറ്റി ഒരു പ്രധാന ആവശ്യമാണ്. സെക്‌സ് ഡോളിന്റെ മൊബിലിറ്റിയെയും അതിന് മുഴുവൻ സെക്‌സ് ഡോളിന്റെയും ഭാരം താങ്ങാൻ കഴിയുമോ എന്നതിനെ അസ്ഥികൾ ബാധിക്കുന്നു. സാധാരണയായി, മനുഷ്യ അസ്ഥികളെ അനുകരിക്കുന്ന ഒരു ലോഹഘടനയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അത് മതിയായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. , എന്നാൽ ഭാരം ഭാരമുള്ളതായിരിക്കും എന്നതാണ് വില

2: രൂപീകരണം.

ഒരു അസ്ഥികൂടം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം, സെക്‌സ് ഡോളിന്റെ ശരീരവും ചർമ്മവും ശരീര രൂപീകരണ പ്രക്രിയയാണ്. വ്യത്യസ്ത ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി, ഞങ്ങൾ വൈവിധ്യമാർന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു റിയലിസ്റ്റിക് ലൈംഗിക പാവകൾ വ്യത്യസ്ത ഉയരങ്ങളും വ്യത്യസ്ത ബസ്റ്റുകളും. ഞങ്ങൾ വിവിധ മോഡലുകൾ ഉണ്ടാക്കി. ഒഴിച്ച ശേഷം, പ്രത്യേക ചർമ്മം പോലുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഒഴിച്ച ശേഷം, സെക്‌സ് ഡോൾ രൂപപ്പെടുന്നതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് നിശബ്ദമായി കാത്തിരിക്കാം. തുടർന്ന്, സെക്‌സ് ഡോളിന്റെ റിയലിസം തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ, സെക്‌സ് ഡോളിനെ കൂടുതൽ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ഞാൻ വിശദാംശങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ തൊലിയുടെ നിറമുണ്ട്. ഉപഭോക്താവിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഉപഭോക്താവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിറത്തിലേക്ക് പാവയുടെ ചർമ്മത്തിന്റെ നിറം ഞങ്ങൾ മാപ്പ് ചെയ്യും, അത് യഥാർത്ഥ വ്യക്തിയുടെ ചർമ്മത്തിന്റെ നിറത്തോട് വളരെ അടുത്താണ്.

3: തല.

ശരീരത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം മുഴുവൻ ഉൽപാദന പ്രക്രിയയിലും ഉൾപ്പെടുത്തണം റിയലിസ്റ്റിക് ലൈംഗിക പാവകൾ തലയാണ്, അത് ഇതിനകം രൂപപ്പെട്ട ശരീരവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ മുഖത്ത് ചായം പൂശുന്നതിന്റെ ചുമതലയുള്ള ആൾ ജോലി പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് സംഭവിക്കൂ. മുഖത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള കലാകാരന്, കണ്ണിന്റെ നിറം, ചുണ്ടിന്റെ ആകൃതി, മേക്കപ്പ് തുടങ്ങി ക്ലയന്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ സവിശേഷതകളും പൂർണ്ണമായി പുനർനിർമ്മിക്കാൻ കഴിയണം. തുടർന്ന് ഉപഭോക്താവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിഗ് പാവയുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. ഉപഭോക്താവിന് കൂടുതൽ യാഥാർത്ഥ്യബോധം വേണമെങ്കിൽ, വിഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം മുടി, പുരികങ്ങൾ, ശരീരത്തിലെ വിവിധ രോമങ്ങൾ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കാവുന്നതാണ്. ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്ത മുടി വിഗ്ഗിനേക്കാൾ യഥാർത്ഥമാണ്.

റിയലിസ്റ്റിക് സെക്‌സ് ഡോളുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് പൊതുവെ നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട്

1. നിങ്ങളുടെ ലൈംഗിക ജീവിതം യോജിപ്പുള്ളതാക്കുക

ലൈംഗിക ജീവിതത്തിന് രണ്ട് ആളുകളുടെ സഹകരണം ആവശ്യമാണ്, എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ പലതും സംഭവിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എല്ലാ സമയത്തും തയ്യാറാണ്, ഒരുപക്ഷേ സാധാരണ കാരണം, ഒരുപക്ഷേ ജോലി തൃപ്തികരമല്ലാത്തതിനാലാകാം, ഒരുപക്ഷേ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും തമ്മിൽ തർക്കം ഉണ്ടാകാം. ഇന്ന് ലൈംഗികബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ദമ്പതികൾ ആഗ്രഹിച്ചില്ല എന്നതും ആകാം. സാധാരണ ലൈംഗിക ജീവിതം അസാധ്യമാക്കുന്ന വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ, പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് പരീക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആവശ്യമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു റിയലിസ്റ്റിക് ലൈംഗിക പാവ ഒരു യഥാർത്ഥ അനുഭവം അനുഭവിക്കാനും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലൈംഗികതയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനും അത് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. പാതി തിരസ്‌കരണത്തെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും, ഇത് തീർച്ചയായും മികച്ച പരിഹാരമാണ്

2.വളരെ സാമ്പത്തികം

ഒരു പേയ്മെന്റ്, ജീവിതം ആസ്വദിക്കൂ. സെക്‌സ് ഡോളുകൾ സാധാരണയായി TPE, സ്റ്റീൽ എന്നിവ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, അവ വളരെ മോടിയുള്ളവയുമാണ്. TPE മെറ്റീരിയലിന്റെ സ്ട്രെച്ചിംഗ് ഇഫക്റ്റ് വളരെ നല്ലതാണ്, അത് വളരെക്കാലം നീണ്ടുനിൽക്കും. സ്റ്റീൽ ഫ്രെയിമിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കേണ്ടതില്ല, ഇത് വളരെ മോടിയുള്ളതാണ്, നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധാപൂർവമായ പരിചരണത്തോടൊപ്പം, എ റിയലിസ്റ്റിക് സെക്‌സ് ഡോൾ കൂടുതൽ മോടിയുള്ളതായിരിക്കും, ഞങ്ങൾ സെക്‌സ് ഡോളിന് സെക്‌സി അടിവസ്ത്രം നൽകും. അവൾ കൂടുതൽ മനോഹരമായി വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അവൾക്ക് കൂടുതൽ ഭംഗിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങാം.

3.നിങ്ങളെ ഇനി തനിച്ചാക്കരുത്

4.ലൈംഗിക കഴിവുകൾ പരിശീലിക്കുക