പരന്ന ചെസ്റ്റഡ് സെക്‌സ് ഡോൾ വളരെ ക്യൂട്ട് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ വാങ്ങണമെങ്കിൽ പരന്ന നെഞ്ചുള്ള സെക്‌സ് ഡോൾ, തുടർന്ന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, പരന്ന നെഞ്ചുള്ള സെക്‌സ് ഡോൾ മനോഹരവും സെക്‌സിയുമായി നിങ്ങളെ നിരാശരാക്കില്ല

കാണിക്കുന്നത് എല്ലാ 55 ഫലങ്ങളും

 • കൗമാരക്കാരായ ലൈംഗിക പാവ
  കൗമാരക്കാരായ ലൈംഗിക പാവ  ദ്രുത കാഴ്ച
 • 65cm ലൈംഗിക പാവ
    ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 • ഫ്ലാറ്റ് ചെസ്റ്റഡ് സെക്സ് ഡോൾ
  ഫ്ലാറ്റ് ചെസ്റ്റഡ് സെക്സ് ഡോൾ  ദ്രുത കാഴ്ച
 • കൗമാരക്കാരായ ലൈംഗിക പാവ
  കൗമാരക്കാരായ ലൈംഗിക പാവ  ദ്രുത കാഴ്ച
 • ലവ് ഡോൾ
  ലവ് ഡോൾ  ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 • ലൈഫ് ലൈക്ക് സെക്സ് ഡോൾ
  യഥാർത്ഥ പ്രണയ ലൈംഗിക പാവകൾ  ദ്രുത കാഴ്ച
 • റിയലിസ്റ്റിക് പ്രണയ പാവ
  പെൺ ലൈംഗിക പാവ  ദ്രുത കാഴ്ച
 • റിയലിസ്റ്റിക് ലൈംഗിക കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ
  റിയലിസ്റ്റിക് പ്രണയ പാവ  ദ്രുത കാഴ്ച
 • വിലകുറഞ്ഞ സെക്‌സ് ഡോൾ
  വിലകുറഞ്ഞ സെക്‌സ് ഡോൾ  ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 •   ദ്രുത കാഴ്ച
 • പെറ്റിറ്റ് ബോഡി സെക്‌സ് ഡോൾ
    ദ്രുത കാഴ്ച

പരന്ന നെഞ്ചുള്ള സെക്‌സ് ഡോൾ എന്താണ്?

പരന്ന നെഞ്ച് ലൈംഗിക പാവകൾ, പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, അതായത്, താരതമ്യേന പരന്ന നെഞ്ച് ലൈംഗിക പാവകൾ, വലിയ നെഞ്ചിലെ ലൈംഗിക പാവകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. അവരെയും വിളിക്കാം ചെറിയ നെഞ്ച് സെക്സ് ഡോൾ. ഈ പാവകളുടെ സ്തനങ്ങൾ പരന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു, അവയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും സ്തനങ്ങൾ ഉണ്ട്, പൊതുവായ ചെറിയ നെഞ്ച് കാഴ്ചയിൽ ഒരു എയർപോർട്ട് പോലെ പരന്നതായി തോന്നുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് വീതിയേറിയ വസ്ത്രങ്ങളിൽ. അവ 140 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ താഴെയുള്ള ചെറിയ പാവകളാകാം, പക്ഷേ 140 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലുള്ള വലിയ പാവകളാകാം. വിപണി പൊതുവെ പരന്ന നെഞ്ചോടു കൂടിയ ചെറു പാവകളാണ്, ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിൽ കൂടുതൽ ജനപ്രിയമാണ്.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ ഫ്ലാറ്റ് ചെസ്റ്റ് ലവ് ഡോളിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്?

പല പുരുഷന്മാർക്കും, ചില സ്ത്രീകൾക്കും, നെഞ്ച് വലുതാണ്, നല്ലത്. വളരെ വലിയ സ്തനങ്ങൾ കാരണം ആളുകൾ കളിയാക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, എല്ലാവരും വലിയ സ്തനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. പലപ്പോഴും, കുറവ് കൂടുതൽ. പല പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഈ പദം അവരുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ സ്തനങ്ങൾ വലിയവയെപ്പോലെ തന്നെ ആകർഷകമാണ്. നന്നായി മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നവർക്കും ആകർഷകത്വമുള്ളവർക്കും, ചെറിയ സ്തനങ്ങൾ സെക്‌സ് ഡോൾ ലഭ്യമാണ്. മറ്റ് സെക്‌സി ഫീച്ചറുകൾക്കും പ്രദേശങ്ങൾക്കും ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ യഥാർത്ഥ പാവകൾ സ്ത്രീ രൂപത്തെ ഏറ്റവും കുറച്ച് ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ഭാഗ്യവശാൽ, എല്ലാ പ്രണയ പാവകളും തുല്യമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ചിലത് നല്ല പരന്നതും മൃദുലവുമായ സ്തനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അവർ, അവരുടെ ഭാവി ഉടമകൾക്ക് ലഭ്യമാണ്. ഫ്ലാറ്റ് നെഞ്ച് ലൈംഗിക ഡച്ച് ഭാര്യമാർ ഏത് പങ്കാളിയുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ നിറവേറ്റുന്നു. വലിയ സ്തനങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്തവർക്ക് അവ അനുയോജ്യമാണ്, വലിയ സ്തനങ്ങൾ ആകർഷകവും അപ്രായോഗികവുമാണെന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് ഇതിലും മികച്ചതാണ്. റിയലിസ്റ്റിക് ലൈംഗിക പങ്കാളിയെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഫ്ലാറ്റ് യഥാർത്ഥ പാവകൾ അനുയോജ്യമാണ്. ഈ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഒരു വിശ്വസനീയവും ഇഴയുന്നതുമായ കപ്പ് വലിപ്പം അഭിമാനിക്കുന്നു. അവ ഇഷ്‌ടാനുസൃതമായി നിർമ്മിച്ചതും യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകുന്നതുമാണ്. ദി പരന്ന നെഞ്ചുള്ള സെക്‌സ് ഡോൾ അയവുള്ളതും എന്നാൽ ചലിക്കുന്നതുമായ സന്ധികളുള്ള ഒരു അലോയ് എൻഡോസ്‌കെലിറ്റണിന് ചുറ്റും വാർപ്പിക്കുകയും വാർത്തെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.